PRIVACY POLICY

WIE ZIJN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN?


1. Verwerkingsverantwoordelijken:


SYNA, BVBA, met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Stationsstraat 37 bus 2, met ondernemingsnummer BTW BE0651.772.890 (hierna ‘Sociale Media Buro’), en als contactpersoon mevrouw Nadja Desmet (nadja@socialemediaburo.be);


Mr. Franklin, advocatenkantoor, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 20, met ondernemingsnummer BTW BE0702.924.851, en als contactpersoon meester Olivier Sustronck (olivier@misterfranklin.be).


Hierna samen genoemd ‘de Verwerkingsverantwoordelijken’.


De Verwerkingsverantwoordelijken respecteren de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) en de Belgische Privacywetgeving. 


Zij zijn beide afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot de door u verstrekte gegevens. ‘Sociale Media Buro’ draagt enkel de verantwoordelijkheid voor haar eigen verwerking. ‘Mr. Franklin’ draagt enkel de verantwoordelijkheid voor haar eigen verwerking. In geen geval kunnen de Verwerkingsverantwoordelijken als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken aanzien worden of aansprakelijk gesteld worden voor het verwerken van de persoonsgegevens door de andere verwerkingsverantwoordelijke.2. VERWERKING VAN UW GEGEVENS


2.1. Door Socialemediaburo.be


‘Sociale Media Buro’ is de eigenaar en de verantwoordelijke voor de website. Via het webformulier kunnen gebruikers zich inschrijven voor een seminarie. Hiervoor dient de gebruiker zijn naam, voornaam en e-mail adres in te vullen.


De website plaatst enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de cookie-policy.


Het organiseren van seminaries maakt een hoofdactiviteit uit van ‘Sociale Media Buro’. Deelnemers worden aanzien als klanten van de onderneming. 


Uw gegevens zullen opgenomen worden in ons klantenbestand. Tevens is het mogelijk dat u op basis van het gerechtvaardigd belang uitnodigingen ontvangt per e-mail aangaande soortgelijke seminaries of aanbiedingen van ‘sociale media buro’, evenals dat uw gegevens toegevoegd worden aan de mailinglijst van de nieuwsbrief van ‘sociale media buro’. U kan zich hiertegen schriftelijk verzetten. Tevens zal in iedere nieuwsbrief een opt-out voorzien zijn.


Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan enkele selectieve verwerkers die “Sociale Media Buro” bijstaan bij de uitoefening van hun taken, zoals de webshop, het online video-platform, de betalingsverwerking, boekhoudpakket, rapporteringssoftware en remarketing doeleinden. 


In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “Sociale Media Buro” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “Sociale Media Buro” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


De persoonsgegevens worden door “Sociale Media Buro” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “Sociale Media Buro” en de gebruiker.


“Sociale Media Buro” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.


In geen geval kan “Sociale Media Buro” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door ‘Mr. Franklin’ of een derde van uw persoonsgegevens.


U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


2.2. Door Mr. Franklin


‘Mr. Franklin’ verwerkt de door u ingegeven persoonsgegevens bij inschrijving. Het geven van seminaries maakt een van de hoofdactiviteiten uit van ‘Mr. Franklin’. Uw gegevens kunnen opgenomen worden in ons klantenbestand. Tevens is het mogelijk dat u op basis van het gerechtvaardigd belang uitnodigingen ontvangt per e-mail aangaande soortgelijke seminaries, evenals dat uw gegevens toegevoegd worden aan de mailinglijst van de nieuwsbrief van ‘Mr. Franklin’. U kan zich hiertegen schriftelijk verzetten. Tevens zal in iedere nieuwsbrief een opt-out voorzien zijn.


Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan enkele selectieve verwerkers die “Mr. Franklin” bijstaan bij de uitoefening van hun taken. 


In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “Mr. Frankin” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “Mr. Franklin” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


De persoonsgegevens worden door “Mr. Franklin” bewaard gedurende een periode van één jaar. Daarna zullen ze gewist worden.


“Mr. Franklin” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.


In geen geval kan “Mr. Franklin” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door ‘Sociale Media Buro’ of een derde  van uw persoonsgegevens.3. Rechten van de betrokkenen:


U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik die de Verwerkingsverantwoordelijken met uw persoonsgegevens maken.


3.1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking


U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast heeft u steeds het recht om de Verwerkingsverantwoordelijken te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.


U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


3.2. Recht van verzet


U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 


Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven. 


3.3. Recht van vrije gegevensoverdracht


U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan de Verwerkingsverantwoordelijken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.


3.4. Recht van intrekking van de toestemming


Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.


3.5. Uitoefening van uw rechten


TEN AANZIEN VAN ‘SOCIALE MEDIA BURO’:

U kan uw rechten uitoefenen door “Sociale Media Buro” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar nadjadesmet@gmail.com, per post naar 8700 Tielt, Stationsstraat 37 bus 2 of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.


TEN AANZIEN VAN ‘MR. FRANKLIN’:

U kan uw rechten uitoefenen door “Mr. Franklin”  te contacteren, hetzij per e-mail naar olivier@misterfranklin.be, per post naar 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 20, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.


3.6. Automatische beslissingen en profiling

    

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door de Verwerkingsverantwoordelijken evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.


3.7. Recht om klacht in te dienen


U over het recht om een klacht in te dienen bij de 

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be. 


Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.


4. WIJZIGINGEN


Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.


Laatst bijgewerkte versie: 18/04/2019