arrow_drop_up arrow_drop_down

Privacy Beleid

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met onze privacy en cookie beleid.


De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

1. Wie?

Deze Privacy Policy is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verzameld via dit webplatform. De verwerkingsverantwoordelijke is SYNA, besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Stationsstraat 37 bus 2, met ondernemingsnummer BTW BE0651.772.890 (hierna ‘Socialemediaburo.be’), en als contactpersoon mevrouw Nadja Desmet (nadja@socialemediaburo.be).

“SOCIALEMEDIABURO.BE” doet het mogelijke om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren. “SOCIALEMEDIABURO.BE” leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) na.

2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…

3. Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen mogelijk uw persoonsgegevens vanuit de volgende twee bronnen:

Persoonsgegevens die wij van u verkrijgen:

Tijdens de registratie:

 • Voornaam
 • Familienaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Straat
 • Huisnummer/postbus
 • Postcode
 •  Stad
 • Land
 • Persoonlijke beschrijving
 • Telefoonnummer
 • Profielfoto

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen ingevolge het gebruik van ons webplatform:

 • Uw reacties en interacties op het platform
 • Logging van uw handelingen op het platform
 • De website plaatst hiervoor enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de cookie-policy.

4. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

We gebruiken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor het creëren en onderhouden van uw gebruikersprofiel op ons webplatform;


Voor het aanleveren van informatie betreffende het platform, u over berichten te informeren en/of meldingen vanop het platform die u kunnen interesseren;


Voor het verifiëren van uw gebruikersprofiel in het kader van de nodige beveiliging te garanderen;


Voor het beheren van de identificatie en authenticatie van gebruikers


Voor het verbeteren van onze diensten.


Bij de registratie zal steeds toestemming gevraagd worden voor het verwerken van uw persoonsgegevens op het platform. U hebt ten allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken en te verzoeken om uw gebruikersaccount te wissen.


Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan niet-verwerkers.


De gegevens worden bewaard binnen de EU.  “SOCIALEMEDIABURO.BE” laat zich bijstaan door enkele verwerkers zoals een hostingbedrijf, datacenter, accountant, softwaretoepassingen, websitehost,….


Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, niet-verwerkers.


In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “SOCIALEMEDIABURO.BE” uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “SOCIALEMEDIABURO.BE” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


De persoonsgegevens worden door “SOCIALEMEDIABURO.BE” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.


Tevens kunnen uw gegevens gedeeld worden met een selecte groep affiliate partners van “SOCIALEMEDIABURO.BE”. Het delen van gegevens heeft als enige doel om de gepresteerde dienst aan te tonen en kan voor geen andere doeleinden gebruikt worden door deze affiliate partners


5. Veiligheidsmaatregelen

“SOCIALEMEDIABURO.BE” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.


In geen geval kan “SOCIALEMEDIABURO.BE” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.


U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en wachtwoord te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

6. Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “SOCIALEMEDIABURO.BE” met uw persoonsgegevens maken.


6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “SOCIALEMEDIABURO.BE”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “SOCIALEMEDIABURO.BE” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.


6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “SOCIALEMEDIABURO.BE” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.


6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.


6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “SOCIALEMEDIABURO.BE” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar nadja@socialemediaburo.be, per post naar 8700 Tielt, Stationsstraat 37 bus 2. Gelieve steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen bij de aanvraag, zodat u voldoende geïdentificeerd kan worden.


6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door “SOCIALEMEDIABURO.BE” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.


6.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7. Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “SOCIALEMEDIABURO.BE” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

7. Wijzigingen

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.


Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker dit webplatform niet verder te gebruiken. Hij kan de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft opgeslagen.

Laatst bijgewerkte versie: 19/03/2020

Functionaris voor de Gegevensbescherming / Data Protection Officer

Olivier Sustronck

Lieven Bauwensstraat 20

8200 Brugge

olivier@misterfranklin.be

Toestemming cookies